Novene aan de Moeder der Liefde


Eerste dag:

Moeder der Liefde, U bent aan Uw instrument Marco verschenen om aan de wereld een boodschap van vrede, liefde en redding te brengen. Ik beloof om deze boodschap te ontvangen en te leven in het teken van de liefde voor Jezus en onze broeders en volgens het voorbeeld van Uw leven. Help ons om Uw instrument te ondersteunen met de liefde die U aan ons hebt gegeven.

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Inzegeningsgebed:
Moeder der Liefde, Onbevlekte Maagd, Koningin en onze lieve Moeder aan wie God onze zielenheil toevertrouwd heeft, ontvang dit gebed van mij.
Ik bied U heel mijn bestaan en heel mijn leven; alles wat ik heb, alles waar ik van hou, alles wat ik ben: mijn lichaam, mijn hart en mijn ziel. Laat mij Gods wil in mijn leven begrijpen. Laat me weer mijn christelijke roeping ontdekken en de geweldige schoonheid daarvan zien, laat mij de geheimen van Uw liefde zien. Ik vraag U mij te leren U te doorgronden en mezelf zoals U, voor God onze Heer open te stellen. Geef mij een grote liefde voor de kerk en een aangename zorg voor alle mensen, mijn broeders en zusters, om hen door Uw Onbevlekte Hart naar God te brengen. Amen.


Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld.

Tweede dag:

Moeder der Liefde, gezegende onder de vrouwen, heerlijk hart, wij vluchten tot U toe, onze enige hoop en zekerheid, om tot Jezus, Prins van de vrede te komen. Wij hebben liefde, begrip, vertrouwen, vreugde en vrede nodig. Verlos ons van het kwaad van deze wereld. Moeder der Liefde, wij zoeken troost in Uw hart waar de goddelijke liefde brandt. Als wij bij elkaar met U zijn kan niemand ons kwaad doen en niemand ons uit Uw moederlijke liefde wegrukken. In U vinden we het leven, de liefde, de vreugde en sereniteit van het hart en de geest. Houd ons aan U vast, wij willen U niet verlaten.

Wees gegroet Maria…
Inzegeningsgebed…
Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld. 

Derde dag:

Moeder der Liefde die tussen ons bent gekomen om onze weg te verlichten, wij smeken U dat de gebedsgroepen zoals oases in de woestijn kunnen zijn. De woestijn is de zonde en de oases overstromen de woestijn met groen. Help ons oases te creŽren waar de reiziger water en rust kan vinden, waar de pelgrim kan stoppen en bidden.

Wees gegroet Maria….
Inzegeningsgebed…
Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld.

Vierde dag:

Moeder der Liefde, hier is mijn hart. Maak het gelijk aan het Uwe, vol van alle deugden. Verleen me de genade om Uw boodschappen die vrede brengen door een weg van geloof, bekering en gebed, met liefde te leven. Ik ben niets, met U verlang ik om licht te worden en ik heb alle vertrouw in U. In U laat ik mezelf als een kind in de armen van de zoetste moeder vallen en wacht ik vandaag op de verlangde gratie.

Wees gegroet Maria…
Inzegeningsgebed…
Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld.

Vijfde dag:

Moeder der Liefde, nederige (bescheiden) dienstmaagd van de hemelse Vader, U bent door de Hemelse Vader benoemd om Moeder te zijn van zijn eniggeboren Zoon, de Verlosser, Jezus Christus onze Heer. Wij bewonderen Uw grootsheid en aanroepen Uw moederlijke goedheid (heerlijkheid). Wij weten dat U met blijken van genegenheid naar ons kijkt. Aan U verheffen wij ons hart, aan U met vertrouwen wijden wij ons. Ontvang ons in Uw moederlijke arm zoals U Jezus ontvangen hebt.

Wees gegroet Maria…
Inzegeningsgebed…
Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld.

Zesde dag:

Moeder der Liefde, wij geloven in Uw Hemelvaart en dat U in de hemel door alle engelen en heiligen vereert bent. Samen met hen loven en zegenen wij God onze Vader die U boven al het schepsel gebracht heeft. Wij vertrouwen dat U Uw barmhartige ogen op onze zonden en lijden slaat en dat wij licht en levensvreugde van U kunnen krijgen. Moeder der Liefde, wij nemen U als onze leidster en troost in ons leven.

Wees gegroet Maria…
Inzegeningsgebed…
Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld.

Zevende dag:

Moeder der Liefde, wij vertrouwen de kerk aan U. Bescherm en ondersteun de Paus, de bisschoppen, de priesters, de leken en iedereen die voor de apostolische missie van de kerk werkt. Denk aan al Uw kinderen, houd hun geloof stevig vast, versterk hun hoop en verhoogd hun naastenliefde. Denk aan degenen die eenzaam zijn, die in gevaar zijn en aan degenen die vervolgingsslachtoffers zijn; aan degenen die in de gevangenis voor het geloof zijn. Geef kracht aan al deze broeders, moge de dag van hun vrijheid snel komen.

Wees gegroet Maria…
Inzegeningsgebed…
Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld.

Achtste dag:

Moeder der Liefde, Koningin van hemel en aarde wij, Uw vrome kinderen, verspreiden de liefde van ons hart en uiten aan U onze zonden. Van Uw troon van zachtmoedigheid sla op ons, onze gezinnen, onze wereld Uw barmhartige ogen. U ziet hoeveel gevaren voor de ziel en het lichaam zijn, hoeveel calamiteiten in onze wereld zijn. Smeek om genadigheid bij Uw Zoon onze Heer en win, met Uw liefde, het hart van de zondaars. Laat iedereen zien wat U bent: Moeder van vrede en vergeving.

Wees gegroet Maria…
Inzegeningsgebed…
Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld.

Negende dag:

Moeder der Liefde help ons zeggen: "Wees er vrede in onze wereld". U, die door de geest der vrede gegroet werd, smeek voor ons om vrede. U, die ons het kind van de vrede mocht schenken, smeek voor ons om vrede. Stralende ster, wij vragen om vrede, wij hebben vrede nodig. Voor de angst van de mensen vragen wij om vrede, voor de kinderen vragen wij om vrede, voor iedere mens vragen wij om vrede. Ster die in de donkerste nachten straalt, wij smeken om vrede in onze tijd.

Wees gegroet Maria…
Inzegeningsgebed…
Moeder der Liefde, bid voor ons en voor de hele wereld.Wij bidden samen

Gebed van ouders
Heer God, U hebt ons huwelijk, waartoe wij geroepen zijn, gezegend en vruchtbaarheid verleend. Wij bevelen U vol vertrouwen onze kinderen aan. Wij stellen hen onder Uw almachtige en vaderlijke bescherming. Mogen zij steeds groeien in eerbied en liefde voor U en voor hun medemensen, opdat zij een waardig christelijk leven leiden. Laat ze welgevallig zijn aan U, hun Schepper en vader, en aan hun ouders, die U behulpzaam mochten zijn in de gave van hun leven en de ontplooiing ervan.

Gebed voor alleenstaanden en zieken
Heer, laat ons bijzonder bidden voor onze alleenstaanden; voor hen wier liefde niet werd beantwoord; voor hen die meenden hun levensopdracht alleen beter te kunnen vervullen; voor hen die in de ogen van de mensen gehandicapt zijn; geef alle alleenstaanden de kracht en de moed om juist in hun eenzaamheid dichter te mogen geraken bij U; wij bidden U, o Heer, in het bijzonder voor onze zieken, die zich eenzaam en verlaten voelen en geen antwoord weten op het lijden, dat hen treft. Geef Heer, op voorsprak van de Troosteres van de Bedroefden, dat ze steun en troost mogen vinden bij U.

Gebed voor het genadebeeld
Wees gegroet Koningin, Moeder van Barmhartigheid. Ons leven, onze hoop, onze vreugde, wees gegroet. Tot U roepen wij ballingen kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen, en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Pr.: bid voor ons, heilige Moeder van God
A.: opdat wij de beloften van Christus waardig worden

Laat ons bidden:
Almachtige, eeuwige God, die met medewerking van de Heilige Geest het lichaam en de ziel van de glorierijke Maagd en Moeder Maria hebt bereid om een waardige woonplaats van Uw Zoon te worden, geef, dat wij door de moederlijke voorspraak van haar, die wij blijde gedenken, van alle ogenblikkelijk kwaad en van de eeuwige dood verlost worden. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.